Nazaj

Stanje: 23.06.2014 (2014-06-23)
SPLOŠNI POSLOVNI POGOJI (AGB)

Za uporabo počitniške platforme www.upps.at, vključno s stranskimi internetnimi stranmi www.upps.it, www.upps.org, www.upps.biz, www.upps.info, www.upps.cz, ww.upps.ch, www.upps.eu
podjetja Schrall GmbH

Obveznost do informiranja po 1. odstavku 5. člena, E-Trgovinskega zakona:
Schrall GmbH
A-9841 Winklern, Langang 19
Support: www.support.upps.at
tel +43 4822 7377
fax +43 4822 7426
UID: ATU61959358
FN: 267681z
Dodjeljivanje strokovnih skupine: reklama, trgovanje in internetni serviz.
Nadzorni organ: Okrajno glavarstvo Spittal a.d. Drau

1. Področje veljavnosti
Ti splošni poslovni pogoji urejujejo obojestranske pravice in obveznosti med UPPS (podjetje Schrall GmbH) in uporabnikom, ki svoje podjetje predstavlja na upps-u.

UPPS ne stoji v nobenem poslovnem razmerju do končne stranke, temveč je aktiven zgolj kot posrednik.

Ob neskladjih veljajo pogodbeni dogovori v sledečem zaporedju:
Splošni poslovni pogoji (vpogled je možen kadarkoli na internetni strani http://www.upps.at), sledijo splošno veljavnim tehničnim smernicam in strokovnim normam, kot tudi mednarodnim standardom in predlogom prostovoljne inženirske skupine IETF (Internet Engineering Task Force), kot so dokumentirane v Zahtevah za pripombe RFC (Request-for-Comments), in svetovnemu medmrežnemu konzorciju W3C (World Wide Web Consortium).

2. Sklenitev pogodbe, vrsta in obseg storitev, plačilo za uporabo
2.1.
Do sklenitve pogodbe pride, ob izpolnitvi prijavnega obrazca in s klikom na gumb „ dalje “ ali ob potrditvi prijave preko UPPS.
Po uspeli prijavi UPPS se na uporabnika prenese neprenosljiva pravica do uporabe t.i. online upps servisa za trženje njegovega podjetja.
Uporabnik v obrazcu za kriterije sam odloča, katere od ponujenih storitev bo uporabljal:
- predstavitev podjetja z imenom in kontaktnimi podatki
- vklop z 2-ema fotografijama
- povezava na že obstoječo internetno stran
- podrobni opis podjetja in dejavnosti s pomočjo v naprej predpisanih kriterijev UPPS
- posredovanje rezervacijskih povpraševanj
- števec dostopov
- obseg opreme v vsaj 11-ih jezikih
2.2.
Višina stroškov za uporabo se ravna po, ob času sklenitve pogodbe veljavnih, UPPS določbah za plačilo (trenutni stroški: 150 EUR ter 20 % DDV na leto.), pri čemer je prvi mesec (30 dni) od priklopa (sklenitve pogodbe) brezplačen. Strošek za uporabo se plača po prejemu računa, ki je poslan elektronsko, vedno vnaprej za čas trajanja pogodbenega razmerja in zapade najkasneje 7 dni od datuma izstavitve računa. V primeru zaostanka s plačilom se obračunajo 7 % zamudne obresti, najmanj v višini zakonsko, med prodajalci določenih zamudnih obresti.
Pri zamudi pri plačilu si UPPS pridržuje pravico blokirati člansko območje stranke in tako preprečiti dostop do rezervacijskih povpraševanj in do ostalega članskega. S tem stranka ni oproščena plačila uporabe.
Dodatne storitve UPPs-a, kot npr. uporaba rezervacijskega sistema, uporaba t.i. klasičnega modula, uporaba nadaljnjih obsežnejših od ponujenih standardnih prevodov, zahtevajo izrecno posebno pisno naročilo UPPS-u in so plačljive ter se obračunavajo posebej.
2.3.
Uporabnik se strinja s pošiljanjem obvestil preko Ogledov končnih uporabnikov na upps vklopu , ki je integrirani sestavni del 'online' servisa. Ta privolitev se lahko kadarkoli, pisno (preko e-pošte, pisma ali faksa) ponovno prikliče.
2.4.
Uporabnik izrecno obrazloži, da to pogodbo sklepa v okviru poslovanja svojega podjetja in zagotavlja, da lahko vstopi v pogodbeno razmerje z UPPS-om, na osnovi teh Splošnih poslovnih pogojev.
Nadaljnji pogoji, predvsem splošni pogoji uporabnika, se ne uporabljajo, tudi kadar UPPS temu izrecno ne oporeka. Uporabljajo se izključno Splošni poslovni pogoji UPPS-a.


3. Trajanje pogodbenega razmerja, odpoved
3.1.
Trajanje pogodbe se prične z dnem elektronske registracije in se določi sprva za 13 mesece, pri katerem je prvi mesec (30 dni) brezplačen. Pogodba se nato podaljšuje za po 12 mesecev, v primeru, da ni odpovedi s strani pogodbene stranke v roku 2 mesecev pred iztekom prvega leta oz. nato v roku polletja pisno preko fax-a ali elektronske pošte.
3.2.
V prvem mesecu (30 dni) ob sklenitvi pogodbe lahko uporabnik kadarkoli, brez navedenih razlogov, pogodbo pisno preko faksa ali e-pošte, prekine, če ne želi uporabiti pravice do 'online' uporabe, ki je z 31. dnem po elektronski registraciji (sklenitve pogodbe) plačljiva. Odjava postane za nazaj pravnomočna šele po potrditvi s strani UPPS-a.
3.3.
Če vendarle uporabnik krši pogodbeni dogovor, zlasti pogoje za uporabo, ali če uporabnik, kljub opozorilu, zaostaja s plačilom za uporabo, UPPS, v primeru uveljavljanja pravice do nadomestila, pogodbo predčasno prekine in ukini vklop uporabnika skupaj z povezavo.4. Pogoji za uporabo
4.1.
Uporabnik se strinja, da UPPS za dejavni vklop preveri pravilnost in ga po potrebi popravi. Ni pa to dolžnost UPPS-a. Če bi slikovni podatki ali opisni tekst manjkal ali bil nepopoln, uporabnik na UPPS prenese pravico, da le-ta uporabi obstoječi reklamni slikovni in tekstovni material in izpopolni njihov vklop na upps. Uporabnik s tem potrjuje pravico do uporabe tega slikovnega in tekstovnega materiala tudi na upps-platformi.
4.2.
Uporabnik je upravičen, da svoje podjetje na domači strani preko svoje povezave predstavlja na upps vklopu. Ta pravica samoumevno obstaja le med pogodbenim razmerjem. Uporabnik se strinja, da UPPS vzpostavi povezavo iz upps-a na njegovo domačo stran. 4.3. V primeru, da se pogodbeno razmerje prekine, je UPPS upravičen, a ne dolžan, da podjetje s fotografijo, imeni in kontaktnimi podatki še naprej za nedoločen čas predstavlja na upps-u. Uporabnik lahko kadarkoli to pravico pisno preko faksa ali e-pošte ponovno prikliče. .
4.4.
Pri povpraševanjih preko upps sistema prevzame UPPS zgolj posredniško funkcijo med uporabnikom in končno stranko. Tista povpraševanja, ki prihajajo preko razmerja upps, dosežejo neposredne dogovore med uporabnikom in končno stranko.
4.5.
V nobenem primeru se ne smejo podatki in informacije upps-a ali njihovi deli prodajati ali dati pod licenco, prav tako tudi ne v obliki kopije ali reprodukcije. Programska oprema se ne sme na kakršen koli način spreminjati ali dekompilirati.
4.6.
Uporabnik se zavezuje, da podatki in slike, ki jih doda oz. naloži na internetno stran upps-a:

- ne kršijo gospodarskih varnostnih pravic, zlasti fotografske, slikovne, avtorske pravice in pravice blagovnih znamk tretjih oseb ter druge pravice tretjih oseb, kakor tudi ne pravice objave in zaščite podatkov,

- ne kršijo javnih pravic, javnega reda, javnih statutov ali pravil vključno z izvoznimi smernicami ali predpisov e-trgovanja,

- niso poslovno obrekljiva, nezakonita, ne grozijo ali ščuvajo,

- niso nespodobna ali pornografska,
- ne kršijo nobenih pravic glede nelojalne konkurence, diskriminacije in zavajajočega reklamiranja in ne vsebujejo nobenih virusov, „Trojanskih konjev “, „ Črvov“ „ Časovnih bomb“ „ odstranjevalcev sporočil “ in drugih programskih rutin, ki bi škodili kakršnemu koli sistemu, podatkom ali osebnim informacijam ali bi kakor koli drugače negativno vplivali nanje.5. Jamčenje in odgovornost
5.1.
Internetna stran upps in 'online' servis obratujeta v smislu zakona z najvišjo možno skrbnostjo, zanesljivostjo in dostopnostjo. Vendar, glede na stanje tehnike, napak v strojni ali programski opremi ni možno izključiti pod vsemi pogoji uporabe, tako da UPPS zato ne prevzema nobene odgovornosti.
UPPS se prizadeva, da, kakor hitro je tehnično in ekonomično možno odpravi mrežne izpade in motnje, zlasti motnje telekomunikacijskih povezav, motnje napeljav znotraj interneta, motnje zaradi višje sile, kot tudi tiste, ki jih zakrivijo tretje osebe ali sam uporabnik in škodo, ki jo povzročijo virusi preko interneta med uporabo 'online' servisa.
Vendar UPPS ne more prevzeti nobene odgovornosti za to, da je storitev brez prekinitev dostopna in da je vedno možno vzpostaviti želeno povezavo. V kolikor pa so dela za izvajanje ali za preprečevanje okvar pri uporabi nujna, je UPPS upravičen, da storitev začasno ne opravlja oziroma da prekini povezave v svojih telekomunikacijskih mrežah ali le-te začasno omeji. Neprekinjeno delovanje tako ne more biti zagotovljeno in tudi ni naša krivda. Za mrežni izpad ali druge okoliščine, ki so izven področja odgovornosti UPPS-a, je splošna odgovornost s strani UPPS-a izključena. Odškodninski zahtevki zoper UPPS so izključeni, v kolikor škoda ni nastala skozi naklep ali zaradi hude malomarnosti.
Najvišji znesek odškodnine in odgovornosti je omejen na 1.000,00 € za škodni primer, pri čemer več oškodovancev to vsoto prejme sorazmerno. Zahtevke do UPPS je potrebno pisno poslati najkasneje 2 meseca od datuma, ko je škoda nastala, po tem roku je kakršno koli povračilo izključeno.
UPPS ni pristojen za ponovno pridobitev podatkov, kadar uporabnik ne izvede tedenskih varovanj podatkov. 5.2.
. Vse vsebine, ki jih ponuja UPPS, služijo izključno v informativne namene. Za pravilnost in zakonitost vsebin internetne strani upps-a (vključno z vsebinami strani, ki so dosegljive preko zunanjih povezav) UPPS ne prevzema nobenega jamstva. Niti dogovor med UPPS-om niti pravice izhajajoče iz tega ne morejo biti prenesene od uporabnika na tretjo osebo.
. 5.3.
. UPPS ne prevzema nobenega jamstva, da so podatki končne stranke iz povpraševanja pravilni, oziroma, ali končne stranke pod podanimi imeni in naslovi sploh obstajajo.
. 5.4.
. UPPS ne prevzema nobenega jamstva za morebitne posledične škode izhajajoče iz nedostopnosti upps sistema ali prekinitve poslovanja kot tudi ne za morebitna napačna povpraševanja ali zlorabe uporabe upps sistema od tretjih oseb; ta izključitev odgovornosti zajema tudi izgubljen dobiček, izgubo poslovnih informacij ali vsebin.
. 5.5.
. UPPS bo poskrbel za prevod s pogodbo opredeljene standardne predstavitve (ogledalo storilnosti) uporabnika na upps sistemu. UPPS ne prevzema nobenega jamstva za kakršnekoli napake v prevodu.
. 5.6.
. Uporabnik s polno in samostojno odgovornostjo jamči, da so vsi od njega podani podatki, zlasti navedene cene, pravilni in da navedene cene vključujejo tudi vse morebitne takse, davke in druge prispevke.
. 5.7.
. V kolikor bi UPPS iz vsebine vklopa uporabnika kot tudi fotografij, od tretje osebe dobil sodno ali izvensodno zahtevo, se uporabnik obvezuje, da bo to zahtevo v celoti in brez pritožb poravnal.
. Ne glede na jamstvo uporabnika si UPPS pridržuje pravico, da v primeru izvensodne ali sodne zahteve tretje osebe uporabniku njegovo že vzpostavljeno vsebino, v njegovem interesu začasno ali dolgoročno odstrani iz upps-a in vseh pripadajočih serverjev, brez odškodninskega zahtevka do uporabnika v kakršni koli obliki. Stroške tega varnostnega ukrepa v korist uporabnika prevzema uporabnik.6. Zaupnost, avtorske pravice
Uporabnik izrecno prepozna upps kot varovano podatkovno bazo in varovan mehanizem v smislu avtorskih pravic. Vsaka uporaba podatkov, logotipov ipd., v kakršni koli obliki, z izjemo podatkov za uporabo v namen rezervacij prenočišča, ni dovoljena. Prav tako je programska oprema skupaj z pripadajočimi dokumentacijami zaščitena z avtorskimi pravicami. Izrecno je prepovedano uporabljati kakršne koli podatke iz binarne programske opreme izvirnih programov in ponovno vzpostavljanje njihovih delov za pridobitev konceptualnih znanj ali izdelovanje programske opreme. Predvsem je prepovedano spreminjati, prevajati, upadati, dekompilirati, modulizirati, segmentirati ali izdelovati nadomestne naprave.
Uporabnik se zavezuje, da v okviru uporabe upps-a oz. v okviru tega pogodbenega razmerja pridobljena znanja, zlasti tehnične in poslovne podatke kot tudi razna znanja, drži v tajnosti in jih uporablja izključno za potrebe te pogodbe (rezervacije hotelov in sob). Vsaka izven-pogodbena uporaba podatkov UPPS-ja bo sodno preganjana.


7. Zaščita podatkov, dostava po elektronskih poteh
7.1.
. Uporabnik se izrecno drži tega, da se vsi podatki, zlasti osebni podatki, v namen reklamiranja svojega podjetja na upps, obdelajo z avtomatsko podporo in shranijo.
Uporabnik izjavlja, da pri, preko UPPS-a posredovanih podatkih in informacijah o končni stranki, upošteva določbe zakona o varovanju podatkov in da se UPPS-u pri zahtevkih tretjih oseb zaradi neupoštevanja zakonskih določil v celoti in brez pritožb plača odškodnino.
7.2.
Poleg tega se uporabnik izrecno strinja, da se vsa povpraševanja za rezervacije, računi in terjatve, ipd., pošiljajo po elektronski poti ter da UPPS s tehničnimi sredstvi preveri njihov prejem.8. Izpolnitveni kraj in sodna pristojnost, uporabna pravica:
: Pogodbo za uporabo ureja avstrijsko pravo brez napotitvenih norm mednarodnega zasebnega prava. Uporabnik in UPPS se dogovorita, da so vsi spori iz te pogodbe, vključno z vprašanji glede njihovih vzrokov in posledic, izključno v stvarni pristojnosti Sodišča v Spittal/Drau.


9. Posebna določila in obveznosti za uporabnike storitve
Vaš pogodbeni partner je:
Schrall GmbH
A-9841 Winklern, Langang 19
V primeru reklamacije in druge pritožbe se lahko direktno obrnete na Schrall GmbH ali za Vas določeno servisno službo.
KSchG in ECG se sklicuje na, da ima potrošnik v skladu s pogodbo odstopno pravico pogodbi v roku 7 dni od dneva uveljavitve pogodbe. Po točki 3. Splošnih pogojev poslovanja je opozorjeno, da UPPS vsakemu uporabniku nudi odstopno pravico 30dni.
Uporabniku na podlagi § 15 zakona pripada pravica odpovedi na podlagi 2mesečnega roka do poteka prvega leta, nato na vsaka polleta.
Stroški konkuriranja znašajo 150 EUR ter 20 % DDV na leto.


10. Končne določbe
10.1.
Spremembe in dopolnitve pogodbe so mogoče zgolj v pisni obliki.
Ustni dogovori se ne sklepajo.
10.2.
Pogodba je prenosljiva na pravnega naslednika.
10.3.
V kolikor postanejo posamezne določbe te pogodbe v celoti ali delno neučinkovite, neveljavne ali sporne, ostane veljavnost preostalih določb nedotaknjena. Neučinkovita določba se zamenja z drugo veljavno določbo, ki ustreza smislu, vsebini in namenu zavržene določbe.
Splošni poslovni pogoji so napisani v nemškem jeziku. Če bi pri tolmačenju poslovnih pogojev v drugi jezik prišlo do nejasnosti ali do drugih rezultatov, je merodajni nemški original.